Castingsport

Du är här: Hem / Seniordagen i Piteå den 6:e September


 

 Seniordagen

 Var: Pite Energi Arena

När: 6 september 2023

Tid: kl. 11.00-14.00

Gratis inträde

 

Kom och upplev rörelseglädje och gemenskap med oss!

Välkomna att prova på olika aktiviteter med fokus på rörelse, social samvaro och massor av inspiration. 

Alla som vill kan vara med. Ni som testar något den här dagen, får med sig ett unikt klippkort hem.  Detta kort ger tillträde till över 10 föreningars verksamhet under de kommande tio månaderna. 

Vi lever längre och mår allt bättre.

För att du ska vara helt säker på att kunna fortsätta med det, är rörelse och samvaro i olika former den bästa medicinen.

Med stor kunskap och engagemang arbetar idrottsrörelsen sedan 2018 i samverkan med 1000-tals idrottsföreningar över hela landet med att erbjuda alla i åldern 65+ skräddarsydda aktiviteter. Idrottsrörelsens mål är att Idrott ska vara för alla-hela livet.

Vi vill inspirera

Under vintern har Korpen Piteå och Piteå Sportfiskeklubb tagit initiativet till att hitta ett sätt att inspirera fler som är 65+. Få dem att ”hänga på” och bli sugen på att delta i olika aktiviteter. 

Ett initiativ som nu skapat en dag för personer som är 65+ som vill prova olika aktiviteter. 

Det handlar helt enkelt om att nå ut till fler, erbjuda olika aktiviteter och få fler att upptäcka den fysiska rörelsens fantastiska kraft

Vi vet att när vi är aktiva mår vi bättre och höjer livskvaliteten.

Gratis aktiviteter under 10 månader!

När du checkar in på någon av aktiviteterna under Seniordagen får du per automatik ett klippkort som ger dig tillträde till gratis aktiviteter i 10 olika föreningar under de kommande 10 månaderna. 

Tanken med det är att du ska testa olika aktiviteter två-tre gånger, inspireras och hitta den aktivitet du tycker är rolig. 

Förhoppningen är att du efter att ha prövat olika aktiviteter har hittat en eller flera som du vill fortsätta med.

Här hittar du de föreningar som erbjuder fri aktivitet. Om du klickar på föreningens namn kommer du till deras hemsida där du kan läsa mer om deras verksamhet för dig som är 65+.

Idrott och politik för 65+

Vi vet alla att det som är bra för folkhälsan är rörelse och social samvaro. 

Trots det kämpar vi med att få politikerna att avsätta tillräckligt med resurser så alla människor oavsett ekonomi ska ha möjlighet att vara med i en verksamhet som erbjuder rörelse och samvaro. 

Sjukdomar som vi vet kan förebyggas med rörelse och fysisk aktivitet. Vi menar att fysisk aktivitet på recept är den smartaste och bästa medicinen. Vi uppmanar regionerna att bygga vidare på att samordna och kvalitetssäkra ”modellen” för fysisk aktivitet på recept, FAR och att stärka banden mellan sjukvården och verksamheter (föreningar) som erbjuder rörelse och samvaro.

Att arbeta med rörelse och fysisk aktivitet i förebyggande syfte vet vi ger riktigt bra resultat, för mig som är 65+, för samhället som får en allt äldre befolkning och för att förebygga de nya folksjukdomarna som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. 

Intervju med Aila Mengüc från Riksidrottsförbundet, om 65+

Hur tänker du kring idrottens möjligheter att bidra till att fler seniorer kommer i rörelse och vilka förutsättningar tror du behöver finnas för att lyckas med det? 

Det finns oändliga möjligheter. Det finns 1000-tals av föreningar som redan har aktiva seniorer och vi ser att det finns ett ökat intresse bland föreningar som inte tidigare har haft verksamheten. Vad som behövs för att fler kommer igång varierar stort. Seniorerna i Sverige är en otroligt heterogen, vad de vill och kan göra varierar, likaså har de väldigt olika livssituationer och erfarenheter som gör det svårt att hitta ett sätt som passar alla. 
Kunskap om vikten av regelbunden fysisk aktivitet rörelse och social gemenskap behöver öka i samhället i stort. 
Föreningar som bedriver verksamhet där 65+ är aktiva kan synliggöra detta mer – utbudet av vad seniorer kan göra är ofta större än vad vi tror. Genom att samtala och göra målgruppen delaktig kan både befintlig och ny verksamhet utvecklas så att fler kan (och vill) fortsätta att vara med.
Om fler idrottsföreningar ska kunna erbjuda aktiviteter för fler så behövs det mer plats för idrott, men det behövs också fler tillgängliga idrottsmiljöer, och det för många olika idrotter.


Hur upplever du ”föreningslivets” intresse och vilja att erbjuda aktiviteter för seniorer idag, jämfört med hur det var för tre år sedan?

Min upplevelse är att det finns ett ökat intresse. Nu är det lite svårt att dra slutsatser då vi har haft en pandemi som hade stor påverkan på seniorernas möjligheter att delta i föreningsaktiviteter. Men under våren 2023 hade vi en utlysning av medel (3000 kr) till idrottsföreningar som vill komma igång med att utveckla aktiviteter (nya eller befintliga) där 65+ deltar aktivt, och över 2100 föreningar fick sin ansökan godkänd. Intresset är stort!


Hur skulle en ökad samverkan mellan idrotten och samhällsaktörer kunna se ut i framtiden om målet är att genom ökad fysisk aktivitet och social samvaro minska risken för ökad ohälsa?

Tror inte det kan finnas EN lösning för samverkan. Behoven, intresset och möjligheterna varierar så oerhört mycket, men det är viktigt för både idrottsrörelsen och samhället i stort att på riktigt förstå att alla vinner på ökat föreningsidrottande och engagemang bland 65+. Det kan handla om att synliggöra de möjligheter som finns lokalt, men också möjliggöra för idrottsföreningar att exempelvis kunna erbjuda aktiviteter under dagtid.
Samverkan kan se ut på olika sätt och det sker redan idag på många olika håll. Följ upp och utvärdera den verksamheten. Leder den till ökad regelbunden träning och ökad social gemenskap? Ja, ta då lärdomar av detta. Om det inte leder till de önskade målen behöver aktörerna sätta sig ner och se vad det är som behöver ändras. 


Hur tänker du kring ökad samverkan mellan olika sporter i arbetet med att få fler seniorer i rörelse, vilka fördelar respektive nackdelar ser du?

Jag tänker att det beror lite på vad det är som menas med samverkan och vilka erfarenheter olika organisationer har. För egen del så har jag inom arbetet med Idrott 65+ sett värdet av att idrottsorganisationer samlas, delar erfarenheter med varandra vilket har lett till ökad förståelse för både olikheter och likheter. 
Ett annat sätt att samverka är där idrottsförbund genomför projekt tillsammans.  Att kunna lägga tid och andra resurser på att arbeta fram något tillsammans har varit en framgångsfaktor. Även om projekten inte alltid har blivit så som de var tänkte från början, har de bidragit till ny kunskap, viktiga erfarenheter och lärdomar att arbeta vidare med.
Det är inte min sak att peka ut nackdelar. Jag tänker att det är upp till varje idrottsförbund att själva fundera på vad det är de önskar få ut av att samverka med andra. Det behöver finnas en förståelse för att alla organisationer ser olika ut på flera olika sätt, och så behöver det finnas enormt mycket tålamod. Allt utvecklingsarbete tar tid.


Vad är det som påverkat föreningslivets intresse och vilja mest, de senaste tre åren?
Den här frågan kan vi inte svara på idag.

Seniordagen, den 6 september i Piteå!

  • Prova på Bingo – fina priser att vinna

  • Träning

  • Gymnastik

  • Casting

  • Boule

  • Discgolf

 

Om Korpen, Gymnastik och Castingsport

Tre helt olika sporter bestämde sig för att samarbeta för att få fler seniorer i rörelse i ett utvecklingsprojekt som fick namnet ”Seniorklustra”. Syftet med projektet är att träna på samverkan lokalt och centralt, något som har visat sig vara lätt i tanken och en utmaning i praktiken. Man kan, om man vill, fundera på vad Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, ett av Riksidrottsförbundets största specialförbund, Gymnastikförbundet med över 1 000 föreningar och Castingförbundet, ett av de mindre specialförbunden med 60 föreningar, har gemensamt? Svaret är glädje, vilja och modet att utmana och i Piteå finns viljan hos de lokala föreningarna att samverka, utmana och inspirera varandra och andra. Det som Korpen, Gymnastik och Castingsporten har gemensamt är att skapa rörelseglädje, och i utvecklingsprojektet ”Seniorklustra”, för Seniorer. Rörelseglädje utan förpliktelser!

Som förbund arbetar man centralt med att stötta föreningar och skapa förutsättningar för utveckling. Seniorklustra är ett exempel på ett centralt initiativ som med stöd från Riksidrottsförbundet gjort det möjligt att stötta föreningar i Piteå att träna på samverkan och konkretisera det i Seniordagen den 6 September.

Tanken med samverkan är ofta att klustra, engagera och utveckla synnergier, och det är precis vad Seniordagen i Piteå syftar till. Att göra det möjligt för seniorer att på ett enkelt och roligt sätt få tillgång till en mängd olika aktiviteter, att testa sporter, träffa nya vänner och umgås.