Castingsport

Du är här: Hem / Bli medlem / Bilda och driva en castingsportförening / Roller i föreningen

Roller i föreningen

Roller i föreningen

Här hittar du nyttiga tips och information för dig som är engagerad i en förening.

Viktiga roller i en förening

Valberedningen

Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En vanlig sammansättning av valberedningen är en ordförande och två till tre ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

Valberedningen har alltså en nyckelfunktion för att tillsätta en kvalificerad styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera klubbens verksamhet. Förutom att ta fram kandidater till ny styrelse skall man analysera hur den sittande styrelsen arbetar. Därmed jobbar gruppen parallellt med styrelsen under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före årsmötet räcker alltså inte.

Ett antal möten bör fördelas jämt över året. Mötena bör dokumenteras så att alla medlemmar kan ta del av hur arbetet bedrivits. Inför valet av ny styrelse görs en noggrann inventering av vilka kompetenser klubben behöver. Man bör eftersträva en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, engagemang/tid, yrkeserfarenhet, och kompetens.

Minst 2 månader före årsmötet bör valberedningen vara klar med sina förslag som senare ska kunna presenteras för medlemmarna före årsmötet. Följande poster skall normalt finnas med i nomineringen och föreslås årsmötet. Där skall också framgå för hur lång tid respektive skall väljas.

 • Ordförande
 • Styrelseledamöter
 • Suppleanter
 • Revisorsuppleanter

På själva årsmötet skall valberedningen föreslå: Årsmötesordförande, sekreterare, justerare/rösträknare.

Styrelsen

Styrelsen är motorn i klubben och skall se till att klubben jobbar efter sin målsättning och att skapa resurser som stämmer överens med målsättningen. Nedan följer ett antal viktiga frågeställningar som bör ställas och svaras ärligt på.

 • Valberedningen är den kunnig och optimalt sammansatt?
 • Vilka sitter i styrelsen? (könsfördelning, intressenter, bakgrund etc)
 • Är det en arbetande eller ”sittande” styrelse?
 • Jobbar ni med kommittéer eller i projektform?
 • Finns det en uppdaterad verksamhetsplan?
 • Har vi en verksamhet som vänder sig till alla kategorier av utövare inom kast med spö?
 • Är målen kopplade till verksamhetsplanen?
 • Har klubben ”rätt” personal som passar in på de uppsatta målen?
 • Har personalen uppdaterade arbetsbeskrivningar?
 • Finns det medel i budget för att kompetensutveckla personalen?
 • Visar ni uppskattning till personalen och alla ideella krafterna i klubben?
 • Har ni ett fungerande jämställdhetsarbete i klubben?

En viktig del i styrelsens arbete  med att utveckla klubben är att jobba med framtidsfrågor. Ett bra sätt att göra det är att bjuda in till en årlig klubbkonferens.

Nedan följer förslag på punkter vid den årliga klubbkonferensdagen:

 • Är klubbens målsättning aktuell?
 • Hur ser respektive arbetsgruppers/kommittéers verksamhet ut det kommande året?
 • Nya ideer?!
 • Vad skall göras? Vem ansvarar? När?

Ta gärna hjälp av en extern person som håller i konferensen. Sisu har utbildad personal och hjälper till både med stödmaterial och processledning

Medlemmarna

Det finns flera fördelar med att ha många medlemmar i klubben.

 • Medlemsavgifterna ger en intäkt till klubben
 • Lättare att få sponsorer – dessa är intresserade av en stor målgrupp
 • Bättre förhandlingsposition i samarbete med kommunen
 • Klubben gynnas indirekt om medlemsantalet i Sverige ökar. Stora företag är  intresserade av att göra avtal med förbund som har ett stort medlemsantal som i sin tur gynnar klubben.
 • Större möjligheter att få ideell hjälp med klubbarbetet.

Vill vi ha fler medlemmar måste vi både bredda utbudet i klubbens verksamhet och titta på vad vi erbjuder i medlemskapet. Det är därför viktigt att vi paketerar det på ett bra sätt och blir duktiga på att marknadsföra fördelarna med ett medlemsskap. Följande bör/kan ingå i ett medlemskap:

 • Deltagande i olika klubbaktiviteter såsom kastskola, vuxenkurser, aktiviter för äldre, klubbtävlingar m. m
 • Sociala aktiviteter som tex föreläsningar, fiskeaktiviteter, grillafton,familjedag mm
 • Rabatterade priser i shopen.
 • Rabatterade priser hos klubbens sponsorer
 • Resor i klubbens regi
 • Medlemslotteri – på årsmötet lottas det ut priser till medlemmar. Detta blir också ett sätt att locka fler medlemmar till klubens årsmöte som ofta är väldigt dåligt besökt
 • Klubbtidning

Ett nytt sätt att hitta medlemmar är att erbjuda gratis fiske, kastkurser eller en aktivitetsdag där ni kan visa upp vad er verksamhet kan erbjuda.