Castingsport

Du är här: Hem / Förbundet / Om oss / Stadgar

Stadgar

Stadgar för Svenska Castingförbundet.

Stadgar
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser

§1 Sammansättning 

Svenska Castingförbundet – i dessa stadgar kallat Förbundet – består av de föreningar som i vederbörlig ordning har upptagits i Förbundet som medlemmar. 

§2 Uppgift 

Förbundets uppgift är att främja castingidrottens utbredning och utveckling i Sverige och skapa förutsättningar för föreningar och personer att utveckla sin kompetens inom området “kasta med spö”.
Castingidrotten består av två discipliner, casting och flugkastning. 

§3 Tillhörighet 

Förbundet – som är stiftat den 23 april 1961 – är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till International Casting Federation (ICF), och Forenade Nordisk Casting Forbund (FNCF).
Förbundet skall följa RF:s samt ICF:s stadgar . 

§4 Beslutande organ 

Förbundets beslutande organ är: A. Förbundsmötet
B. Extra förbundsmöte
C. Förbundsstyrelsen 

§5 Kungörelseorgan 

Förbundets officiella kungörelseorgan är Svenska Castingförbundets hemsida www.casting.se. 2015 års utgåva 3. 

§6 Regioner 

Förbundets regionala organ består av fem regioner: för Region syd, mitt, väst, öst och norr. 

§7 Medlemskap i Förbundet 

Idrottsförening, som vill bli medlem i Förbundet, skall skriftligen ansöka härom hos förbundsstyrelsen. Ansökan skall vara upprättad enligt riksidrottsstyrelsens (RS) anvisningar och vara åtföljd av föreningens stadgar och årsavgiften för det löpande verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen prövar och avgör ärendet efter hörande av region.
För förenings anslutning krävs att dess stadgar inte innebär principiella avsteg från RF:s normalstadgar för idrottsföreningar, att den har erlagt årsavgiften, samt att dess namn inte bedöms som olämpligt eller kan medföra förväxling med förening som tidigare har blivit och alltjämt är medlem i RF. I föreningens namn får inte ordet ”förbund” ingå.
Är föreningen inte redan medlem i något specialidrottsförbund (SF) får ansökan inte bifallas förrän RF har godkänt föreningens namn och stadgar.
Avslås ansökan skall föreningen underrättas härom med angivande av skälen härtill. Beslutet får överklagas av föreningen hos RS enligt reglerna i kap. 15 i RF:s stadgar. 

§ 8a Åligganden 

Föreningen skall:
1. Följa RF:s stadgar samt SCF:s stadgar samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
2. Inom förbundsstyrelsen angiven tid insända rapport enligt fastställt formulär samt den av förbundsmötet fastställda årsavgiften,
3. På begäran av RF eller vederbörande SF, SDF eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter,
4a. Föra räkenskaper och upprätta förvaltningsberättelse, med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning i Idrott Online, 2015 års utgåva 4.
4b. Medlemsförteckningen i Idrott Online ska minst innehålla namn, adress och födelsedata samt vara tillgängligt för SCF. Förbundet uppmanar föreningen att registrerar sina medlemmar med fullständigt personnummer, d v s med 10 siffror.
5. Hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
6. I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enlig lagen (1998:620) om belastningsregistret. 

§ 8b Utträde, uteslutning 

Förening som önskar utträda ur Förbundet skall göra skriftlig anmälan härom till förbundsstyrelsen. Till anmälan skall föreningen foga protokollsutdrag från det föreningsmöte där beslut fattades.
Utan en sådan anmälan föreligger får förening uteslutas av förbundsstyrelsen, efter hörande av region, om den – trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller Förbundets stadgar, eller påtagligt motarbetar Förbundets intressen.
Styrelsens beslut får överklagas hos RF. 

§9 Föreningstillhörighet 

Till Förbundet ansluten förening tillhör det DF och det Förbundets regionala organ inom vars verksamhetsområde föreningens hemort är belägen. 

§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår, arbetsår 

Förbundets och regionernas verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari –
31 december.
Förbundsstyrelsens och region-styrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet resp. regions-mötet till och med förbundsmötet resp. regions-mötet påföljande år. 

§ 11 Beslut, röstning och omröstning 

Röstning och omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar, om röstberättigat ombud så begär.
Med undantag för ärende som anges i § 15 avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. 2015 års utgåva 5 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om denne är röstberättigad. Är han/hon ej röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Kommentar: Se RF:s stadgar § 8. 

§ 12 Hedersledamot mm i styrelse 

Förbundsmötet och regionmötet får till hedersledamot utnämna enskild person som på ett utomordentligt sätt har främjat Förbundets resp. regions: syften. Hedersledamot utses på för förbundsstyrelsens resp. region-styrelsens enhälliga förslag.
Förbundsstyrelsen och region-styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot i resp. styrelse. 

Hedersledamot och adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Han får utses till befattning inom styrelsen. 

§ 13 Tjänstemans valbarhet 

Tjänsteman, som är anställd hos Förbundet eller till vars förfogande han har ställts, får inte väljas till ledamot i förbundsstyrelsen. Motsvarande gäller beträffande tjänsteman som är anställd hos region-styrelse eller till vars förfogande han har ställts.
Tjänsteman inom RF:s organisation får inte vara revisor i Förbundet eller region. 

§ 14 Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om dessa stadgars rätta innebörd eller fall som inte är förutsatt i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa förbundsmöte eller avgörs i brådskande fall av förbundsstyrelsen, varvid frågan dock skall bekräftas av förbundsmötet närmast efter. 

§ 15 Motioner, stadgeändring och upplösning av Förbundet 

Förslag till ändring av dessa stadgar får – förutom av förbundsstyrelsen – skriftligen framläggas av röstberättigad förening och av regionsorgan senast en månad före förbundsmötet.
Motion skall av förbundsstyrelsen med eget yttrande överlämnas till mötet. 
För beslut om ändring av stadgarna krävs beslut av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster. Ändring träder i kraft först sedan den har godkänts av RS.
För Förbundets upplösning krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. 

Kapitel 2 Förbundsmötet

§ 16 Tidpunkt för förbundsmöte, kallelse 

Förbundsmöte hålls årligen före utgången av april månad på tid och plats som beslutas om på förbundsmötet.
Kallelse till förbundsmötet sker genom kungörelse i Förbundets officiella kungörelseorgan senast 8 veckor före mötet, samt genom brev till röstberättigade föreningar och regionala organ senast 6 veckor före mötet. 

Dagordning för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen, inkomst och utgiftsstat, samt verksamhetsplan för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret även som förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner med förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna, skall av styrelsen utsändas till distriktsorganen och föreningarna senast en vecka före mötet. 

§ 17 Ombud, röstetal, beslutsmässighet 

Förbundsmöte består av ombud för regionala organen och röstberättigade medlemsföreningar.
Regionala organ har en röst.
Medlemsförening har en röst. 

Ombud skall vara ej nyvald av föreningen inom regionen. Ombud får representera endast en region eller förening.
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltager i mötets beslut. 

Ledamot av förbundsstyrelsen får ej vara ombud vid årsmöte. 2015 års utgåva 7. 

§ 18 Yttrande- och förslagsrätt 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer RF:s representant, ledamot av förbundsstyrelsen, Förbundets revisorer och ledamöterna i valberedningen i ärende som beretts av valberedningen samt motionär i vad avser egen motion.
Medlem i till Förbundet ansluten förening har yttranderätt, om mötet så medger. 

§ 19 Rösträtt 

Rösträtten vid förbundsmöte bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen för tiden 1 februari – 31 januari. I röstlängden medtages – förutom region – endast förening som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot Förbundet och de skyldigheter mot region som beslutats av regions-mötet.
Regionsorgan resp. förening skall senast två dagar – poststämplad – före mötet ha insänt fullmakt för sitt ombud till förbundsmötet. 

§ 20 Ärenden vid förbundsmötet 

Förbundsmötet öppnas av ordföranden eller, vid förhinder för denne, av vice ordföranden. Vid förbundsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll, samt två rösträknare. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 2015 års utgåva 8.
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för den tidrevisionen avser.
9. Fastställande av årsavgift och övriga avgifter för nästkommande verksamhetsår.
10. Behandling av propositioner som förbundsstyrelsen hänskjutit till mötet.
11. Behandling av motioner som senast en månad före förbundsmötet har ingivits av distriktsorgan eller röstberättigad förening.
12. Antagande av kungörelseorgan för förbundet.
13. Fastställande av verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret.
14. Val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år. 15. Val två ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år vardera.
16. Val av två suppleanter (ersättare) i förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
17. Val av revisor för en tid av ett år.
18. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
19. Beslut om val av ombud jämte suppleant (ersättare) till Riksidrottsmötet.
20. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen.
Valbar vid val enligt punkterna 14–17 är myndig svensk medborgare.
Ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i Kapitel 1 § 13. 2015 års utgåva 9. 

§ 21 Motioner 

Förslag till ärende att behandlas av förbundsstyrelsen skall skriftligen inges till förbundsstyrelsen senast en månad före mötet.
Rätt att inlämna förslag tillkommer regionsorgan och röstberättigad medlemsförening. Förslag från förening insänds genom regionala organet jämte dess yttrande över förslaget. Förslag föreläggs förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande. 

§ 22 Extra förbundsmöte 

Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas, när omständigheterna så påfordrar eller så begärs av minst 2/3 av regionsorganen och röstberättigade föreningar.
Kallelse jämte dagordning för mötet skall senast två veckor före mötet dels kungöras i förbundets officiella kungörelseorgan, dels översändas till regionalorganen och röstberättigade föreningar. 

Vid extra förbundsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. 

 

 

Kapitel 3 Valberedningen

§ 23
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter. Valberedningen skall bestå av kvinnor och män. och ettdera könet ska vara representerat med minst 50 % av övriga ledamöter. 

Valberedningen skall senast 10 veckor före förbundsmötet skriftligen tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden. 

Senast 8 veckor före förbundsmötet skall valberedningen meddela regionala organen och medlemsföreningarna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnet på dem som inte önskar bli återvalda. 

Regionsorganen och föreningarna får senast fram till 5 veckor före förbundsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under § 20 punkterna 15–18. Efter utgången 2015 års utgåva 10 av denna tid, dock senast tre veckor före förbundsmötet, skall genom valberedningens ordförandes försorgberedningens förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna personer översändas till regionala organen och föreningarna. 

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande ett vart av de val som skall förekomma enligt § 20 punkterna 15–18. 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när kallelse minst en vecka före sammanträdet har utgått till ledamöterna och minst två av dem är närvarande. 

Kapitel 4 Revision och revisor

§ 24
Förbundets förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en av förbundsmötet utsedd auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före förbundsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelsen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kapitel 5 Förbundsstyrelsen

§ 25 Sammansättning, beslutsmässighet, kommittéer, AU 

Förbundsstyrelsen består av ordförande, kassaförvaltare, sekreterare, samt två övriga ledamöter och två suppleanter. Förbundsstyrelsen skall utöver ordföranden, bestå av kvinnor och män där ettdera könet ska vara representerat med minst 40 %. 

Styrelsen utser inom sig de funktionärer som anses nödvändiga.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst tre ledamöter är närvarande. 2015 års utgåva 11. 

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller det begärs av minst två styrelseledamöter. Ärende av brådskande natur får avgöras genom skriftlig omröstning eller per telefon. Beslut skall anmälas och protokollföras vid nästa styrelsesammanträde. 

Styrelsen skall utse en uttagningskommitté (UK), som inom en av styrelsen fastställd budget tar ut kastare att representera Förbundet vid landskamper, NM, EM och VM. Vidare skall styrelsen se till att Förbundet har de övriga kommittéer/utvecklingsgrupper, som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. 

Vidare får styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott (AU). Antalet ledamöter i detta skall vara mindre än hälften av styrelsens numerär och där ettdera könet ska vara representerat med minst 40 %. 

Styrelsen får delegera sin beslutanderätt på kommitté och AU i frågor av icke principiell natur. AU och utsedda kommittéer skall föra protokoll, vilka skall ställas till styrelsen för fastställande. 

§ 26 Styrelsens åligganden 

Styrelsen åligger bl.a. att:
1. Verkställa förbundsmötets beslut samt verka för castingidrottens sunda utveckling inom Sverige samt gentemot utlandet tillvarata Förbundets intressen och företräda svensk castingidrott.
2. Tillsätta Förbundets representanter och ombud i styrelser och organ där Förbundet är representerat nationellt och internationellt.
3. Övervaka efterlevnaden av RF: s, ICF: s, FNCF: s och Förbundets stadgar samt övriga i vederbörlig ordning utfärdade regler.
4. Handha och ansvara för Förbundets medel och material samt upprätta förslag till Förbundets inkomst- och utgiftsstat samt verksamhetsplan även som verksamhets- och förvaltnin gsber ättelser .
5. Upprätta och årligen aktualisera Förbundets långsiktiga verksamhet och så långt som möjligt ange bestämda mål för denna.
6. Ombesörja kallelse till förbundsmöte, bereda ärende som skall behandlas på sådant möte. 7. Utse hedersledamot för beslut vid förbundsmötet, § 12.
8. Besluta om utdelande av Förbundets förtjänsttecken. 2015 års utgåva 12.
9. Föra protokoll vid sina sammanträden och – liksom gäller förbundsmötesprotokoll – ställa till dem distriktsorganen och föreningar.
10. Föra kassabok och övriga erforderliga redovisningshandlingar.
11. Verkställa, vid bestämda tider, utbetalning av rättvist fördelade medel, som härför står eller ställes till förfogande.
12. Föra erforderliga register.
13. Organisera verksamheten vid Förbundets kansli och tillsätta erforderliga tjänstemän.
14. Upprätta och utsända röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden
1 februari – 31 januari.
15. Utse arrangör av Förbundets mästerskapstävlingar och svara för genomförande enligt gällande tävlingsbestämmelser, godkända internationella och nationella tävlingar samt sanktionera svenskt deltagande i tävlingar utom Norden.
16. Utfärda domarlicenser samt ansöka om internationella domarlicenser.
17. Tillhandahålla aktuella tävlingsreglementen, övriga regler och bestämmelser.
18. På förslag av UK utse truppledare och lagledare vid landskamper, NM, EM och VM.
19. Fastställa den trupp kastare som UK nominerat för landskamp, NM, EM och VM.
20. Enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om upptagande av förening som medlem i Förbundet och om uteslutning av förening.
21. Senast den 31 december årligen till RF lämna skriftlig uppgift om vilka föreningar som under kalenderåret har erlagt sin årsavgift till Förbundet.
22. Fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar.
23. På begäran av RS avge yttranden i till Förbundet remitterade ärenden samt lämna de uppgifter som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter.
24. I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enlig lagen (1998:620) om belastningsregistret. 

§ 27 Prövningsrätt 

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt i ärende enligt kapitel 14 och 15 i RF:s stadgar. 2015 års utgåva 13
Med stöd av kapitel 14 § 8 i andra stycket i RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen bestraffningsrätten i ärende om förseelse, begången vid SM, av Förbundet anordnad tävling eller uppvisning och internationell tävling, samt förseelse mot RF:s dopingregler. 

Styrelsen får enligt kapitel 14 § 8 fjärde stycket i RF:s stadgar överlämna bestraffningsrätt till någon av sina förbundsorgan. 

 

 

Kapitel 6 Distriktsorganen

§ 28 Verksamhetsområde, sammansättning, beslutande organ 

Förbundets distriktsorgan – SDF – har verksamhetsområde som beslutas av förbundsmötet. Distriktsorganen består av de inom dess område verksamma föreningar som är anslutna till Förbundet.
SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen. 

§ 29 Ombud vid SDF-möte, beslutsmässighet, yttrande- och förslagsrätt 

SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Varje förening äger utse ett ombud, som skall vara röstberättigad medlem i föreningen. Ombud får inte representera mer än en förening.
SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltager i mötets beslut. 

Ledamot av SDF-styrelsen som tillika är ombud äger inte rösträtt i ärende om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisorer eller annars vid avgörande av fråga för vilken han som styrelseledamot är ansvarig.
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer ledamot av SDF-styrelsen samt DF: s och SDF:s revisorer även som motionär i vad avser egen motion. 

Yttranderätt tillkommer RF:s, Förbundets och DF:s representanter, samt till distriktet anslutna föreningar. 2015 års utgåva 14. 

§ 30 Tidpunkt för SDF-mötet, kallelse 

SDF-mötet äger rum årligen i mars på tid och plats som SDF-styrelsen bestämmer. Möte får dock inte hållas på dag, när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i RF:s och Förbundets officiella kungörelseorgan samt genom brev till föreningarna senast tre veckor före mötet. Dagordningen jämte verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen, förslag till inkomst- och utgiftsstat, verksamhetsplan, SDF-styrelsens förslag och inkomna motioner översänds till föreningarna senast en vecka före mötet. 

§ 31 Rösträtt 

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd, som upprättas av förbundsstyrelsen att gälla för tiden den 1 februari – 31 januari.
Röstlängden upptager det antal föreningar, som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot Förbundet samt de skyldigheter mot SDF som har bestämts av SDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad tills ny röstlängd har ställts till SDF. 

Varje röstberättigad förening har en röst.
Om förening deltar i SDF-möte med två ombud, skall föreningen i sin för ombuden utfärdade fullmakt ange vem som skall utöva föreningens rösträtt. 

§ 32 Motioner 

Förslag till ärende att behandlas vid SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.
Rätt att inge förslag tillkommer inom SDF röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande. 

§ 33 Ärenden vid SDF-mötet, valbarhet 

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande för mötet. 

4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
6. Val av erforderligt antal rösträknare.
7. SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår.
8. SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet räkenskapsår.
9. Revisorernas berättelse för samma tid.
10. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen.
11. Behandling av ärenden, som av SDF-styrelsen har hänskjutits till mötet, samt av ärenden om vilka förslag har ingivits i den ordning som sägs i § 32; dock iakttas att fråga av ekonomisk natur inte får avgöras om den inte finns upptagen på dag-ordningen.
12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår samt verksamhetsplan för samma tid.
13. Val på ett år av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen.
14. Val på två år av halva antalet övriga ledamöter.
15. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant.
16. Beslut om val av ombud till förbundsmötet jämte suppleanter.
17. Beslut om val av ombud till DF-mötet jämte suppleanter.
Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.
I övrigt krävs för valbarhet att vederbörande är svensk medborgare, dock att sådant medborgarskap inte behövs
såvitt avser högst en tredjedel av SDF-styrelsens ledamöter.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i § 13. 2015 års utgåva 16. 

§ 34 Extra SDF-möte 

SDF-styrelsen äger, när den så finner erforderligt, sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum när DF-mötet eller förbundsmötet pågår.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.
Kallelse till extra möte jämte dagordning översänds till föreningarna senast en vecka före mötet. 

§ 35 SDF-styrelse, sammansättning, kallelse, beslutsmässighet 

SDF-styrelse är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.
SDF-styrelse består av ordförande samt två, fyra eller sex övriga ledamöter och maximalt två suppleanter. SDF-styrelse skall bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen äger inom sig utse arbetsutskott. Antalet ledamöter i utskottet skall vara mindre än hälften av styrelsens numerär.
Styrelsen får utse erforderliga kommittéer och arbetsgrupper.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är, om samtliga kallats, beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Om ordföranden finner det erforderligt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller per telefon. Beslut skall anmälas och protokollföras vid nästa styrelsesammanträde. 

§ 36 SDF-styrelsens åligganden 

SDF-styrelse åligger bl.a. att:
1. Verkställa SDF-mötets beslut.
2. Bereda ärenden som skall behandlas på SDF-möte och se till att mötets beslut verkställs. 3. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka verksamheten i dessa. 2015 års utgåva 17.
4. Handha castingidrotten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för castingidrottens utveckling samt att i övrigt tillvarata denna idrottsintressen.
5. I samråd med Förbundet utbilda instruktörer, domare och funktionärer.
6. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och Förbundets bestämmelser.
7. Handha och ansvara för SDF:s medel.
8. Förelägga SDF-mötet förslag till verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat.
9. Tillsätta erforderliga kommittéer.
10. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå förbundsstyrelsen och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden.
11. Utöva prövningsrätt i ärenden som avses i kapitel 14 i RF:s stadgar (se dock § 27 andra stycket).
12. Bestämma om organisationen av och tjänsten eller tjänsterna vid SDF:s kansli, samt i förekommande fall tillsätta SDF:s tjänstemän.
13. Föra protokoll och erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt.
14. Senast den 1 april ställa till förbundsstyrelsen senaste verksamhets-, och förvaltnings- och revisionsberättelser. 

§ 37 Revisorer, revision 

Regionförbundens förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor.
DF har rätt att, efter anmälan till regionförbundet, utse ytterliga en revisor i regionförbundet. SDF:s revisorer, av vilka en skall vara ledamot av DF: s revisionskommitté enligt kapitel 11 § 6 tredje stycket i RF:s stadgar, skall granska SDF-styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast en månad före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast två veckor före SDF-mötet. 2015 års utgåva 18. 

§ 38 UK:s instruktioner 

1. Uttagning av kastare, som officiellt skall representera Sverige, skall göras av en av styrelsen utsedd uttagningskommitté (UK), se § 25.
2. Under punkt 1 angivna kastare, skall tas ut efter resultaten vid föreskrivna uttagningstävlingar, eller efter andra normer om så bestäms efter 1980. 

3. Vid uttagning av kastare, omförmälda under punkt 1 eller 2 till VM, EM och NM, skall dessutom ha uppnått ett kvalificerat resultat, som möjliggör en topplacering vid tävlingen (medaljchans).
4. En kvalificerad kastare kan ej bli uttagen, om det är fullt klarlagt, att vederbörande av särskilda skäl ur tävlingssynpunkt ej är lämplig att deltaga. 

Sådant ställningstagande skall göras av förbundsstyrelsen och omedelbart delges vederbörande kastare.